SPIS  TREŚCI                                                                      GALERIA

 

I. CHARAKTERYSTYKA JEZIORA 

 

1.      Wstęp

2.      Położenie geograficzne jeziora

3.      Morfometria

4.      Roślinność

5.      Charakterystyka zlewni

6.      Hydrologia

7.      Użytkowanie jeziora

8.      Źródła zanieczyszczeń wód

9.      Warunki meteorologiczne

10.  Ogólna kategoria podatności wód jeziora na degradację

 

II. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI WÓD JEZIORA

 

1.      Warunki termiczno-tlenowe jeziora

2.      Omówienie wyników badań analitycznych dopływów i odpływu

3.      Omówienie wyników badań analitycznych wód jeziora

4.      Omówienie wyników  badań hydrobiologicznych

5.      Ocena stanu czystości wód jeziora

 

III. WNIOSKI

 

Spis tabel:

1. Struktura użytkowania gruntów w  zlewni Jeziora Kałek

2. Skład gatunkowy ichtiofauny Jeziora Kałek 

3. Ocena podatności jeziora  na degradację

4. Główne wskaźniki planktonowe charakteryzujące stan Jeziora Kałek

5. Ocena stanu czystości wód na podstawie badań wiosennych i letnich 

 

Spis rysunków:

1.      Lokalizacja Jeziora Kałek

2.      Usytuowanie punktów pomiarowych

3.      Zlewnia Jeziora Kałek

4.      Struktura użytkowania gruntów w  zlewni Jeziora Kałek

5.      Wykresy termiczno tlenowe Jeziora Kałek

 

Spis załączników:

1.      Wydruk komputerowy z bazy danych "JEZIORA"

2.      Kopia planu batymetrycznego

3.      Karta batymetryczna

 

Spis zdjęć

 

Wykorzystane opracowania i publikacje