Poprzedni Spis treści Następny


IX. POTENCJAŁ ANALITYCZNO-BADAWCZY LABORATORIÓW WIOŚ

autorzy: Marta Niedźwiedzka, Barbara Wawrzkiewicz


Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - spektrofotometr absorpcji atomowej

 

W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze znajdują się: Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp.

Obydwa laboratoria prowadzą następujące prace i badania:

- fizykochemiczne - w zakresie analiz wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do gleby, pyłu zawieszonego, gazów odlotowych (emisja) oraz powietrza atmosferycznego (imisja),

- biologiczne - w zakresie mikrobiologii wód, ścieków i powietrza oraz hydrobiologii wód,

- pobieranie próbek wód ścieków, gleb, odpadów, osadów, pyłu zawieszonego i gazów,

- pomiary terenowe w zakresie: zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (imisja - metodami automatycznymi), gazów odlotowych (emisja - metodą grawimetryczną, elektrochemiczną i w podczerwieni) oraz emisji gazów wysypiskowych (cieplarnianych),

- pomiary terenowe w zakresie badania natężenia hałasu oraz natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

Wykonywane są badania analityczne na potrzeby własne Inspektoratu (kontrola podmiotów gospodarczych), badania w ramach systemu monitoringu środowiska: europejskiego i państwowego oraz badania zlecone przez klientów zewnętrznych. Do zadań laboratoriów należą również badania różnych komponentów środowiska w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków poważnych awarii.

Obydwa laboratoria WIOŚ posiadają certyfikaty akredytacji PCA, potwierdzające spełnianie wymagań międzynarodowej normy PNEN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Laboratoria prowadzą rzetelną kontrolę jakości wyników badań m.in. poprzez zastosowanie wzorców analitycznych, analizę próbek podwójnych oraz tych samych próbek różnymi metodami. Corocznie biorą udział i osiągają dobre wyniki w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratoria WIOŚ permanentnie rozszerzają zakres badań wykorzystując do tego nowoczesny i profesjonalny sprzęt analityczny wiodących światowych producentów (Varian, Shimadzu, Perkin-Elmer, Waters, Dionex, Tecator) i najnowsze techniki analityczno-pomiarowe. Laboratoria posiadają spektrometr plazmowy ICP, spektrometr IR, spektrofotometry absorpcji atomowej doposażone w kuwety grafitowe i przystawki do generacji wodorków, analizatory węgla, chromatografy gazowe MS, spektrofotometry UV-VIS, tlenomierze, pehametry, konduktometry, zestawy do oznaczania BZT, piece mikrofalowe, pyłomierze serii "Emiotest", elektrochemiczne analizatory gazów spalinowych, analizatory emisji gazów typu Ultramat, aparaty do pomiaru gazów wysypiskowych, przyrządy do pomiaru pól elektromagnetycznych i mierniki poziomu dźwięku.

Zakupy nowoczesnej aparatury badawczopomiarowej dokonywane są zarówno ze środków budżetowych WIOŚ, jak i ze środków przekazanych na ten cel z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz - centralnie - ze środków i funduszy Phare. W 2005 r. Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze wzbogaciło się o chromatograf cieczowy, na którym wykonywane są oznaczania WWA, a Laboratorium Delegatury w Gorzowie Wlkp. o chromatograf jonowy i zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla.

Laboratoria obsługują pracę pięciu stacjonarnych i jednej semimobilnej stacji badań zanieczyszczeń powietrza. Wyniki pomiarów z poszczególnych stacji są automatycznie przesyłane do serwera znajdującego się w Centrum Zbierania Danych w WIOŚ w Zielonej Górze, gdzie dane te są przetwarzane i opracowywane, a następnie publikowane, między innymi w internecie, na stronach domowych WIOŚ.


Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. - chromatograf jonowy

Systematyczne poszerzanie się zakresu badań i chęć lepszego, pełniejszego wykorzystywania aparatury sprawiły, że laboratoria zaplanowały i już częściowo realizują specjalizację. Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze wykonuje dla całego województwa badania w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz w pełnym zakresie analizy opadów atmosferycznych. Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. specjalizuje się w oznaczaniu substancji specyficznych, szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Badania prowadzone są metodami zgodnymi z Polskimi Normami, które z kolei są przystosowywane do wymogów unijnych. Laboratoria śledzą na bieżąco ich nowe wydania i podejmują działania w kierunku wdrażania nowych metodyk, w tym także referencyjnych.

       

Marta Niedźwiedzka, Barbara Wawrzkiewicz

 

Poprzedni Spis treści Następny