WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE
  STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2005 ROKU

  WSTĘP
  I. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
  1.  Obszar
  2.  Podział administracyjny
  3.  Demografia
  4.  Geografia fizyczna
  5.  Klimat
  6.  Geologia i surowce naturalne
  7.  Hydrografia
  8.  Lasy i ochrona przyrody
  9.  Gospodarka i rolnictwo
10.  Ochrona środowiska ­ inwestycje i zagrożenia
11.  Nauka i kultura
  II. POWIETRZE
  1.  Podstawy prawne oceny jakości powietrza
  2.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza w województwie lubuskim
  3.  Charakterystyka warunków meteorologicznych na terenie województwa lubuskiego w 2005 r.
  4.  Omówienie wyników pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza
 
4.1. Sieć automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w woj. lubuskim
 
4.2. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza klasyfikacja stref województwa lubuskiego
4.3.  Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i  benzo(a)pirenu w pyle PM10 ­ klasyfikacja stref województwa lubuskiego
  III. HAŁAS
 1.   Stan zagrożenia hałasem środowiskowym
 2.   Hałas przemysłowy i komunalny
 3.   Pomiary hałasu komunikacyjnego
  IV. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
 1.   Ogólna charakterystyka i przepisy prawne
 2.   Źródła promieniowania elektromagnetycznego w Zielonej Górze
  2.1. Linie i stacje elektroenergetyczne ­ pola o częstotliwości 50 Hz
2.2. Pola elektromagnetyczne z zakresu od 0,3 kHz do 300 000 MHz
  V. WODY
1.  
Źródla zanieczyszczeń wód
2.  
Monitoring rzek
 
2.1. Monitoring operacyjny
 
2.2. Monitoring jakości wód granicznych
  
2.3. Monitoring w sieci EUROWATERNET
  
2.4. Monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
  
2.5. Monitoring wód pod kątem spełnienia wymagań dla bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz pod kątem eutrofizacji
  
2.6. Monitoring wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
3.  
Monitoring jezior
  
3.1. Monitoring diagnostyczny jezior
  
3.2. Monitoring jakości wód jezior będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
 
3.3. Monitoring stopnia eutrofizacji jezior
 
3.4. Monitoring jezior w europejskiej sieci EUROWATERNET
4.  
Monitoring osadów dennych
  
4.1. Chemizm osadów rzecznych
 
4.2. Chemizm osadów jeziornych
5.  
Monitoring wód podziemnych
  
5.1. Wprowadzenie
  
5.2. Wykaz badanych wskaźników i substancji
  
5.3. Charakterystyka i lokalizacja punktów monitoringu diagnostycznego wód podziemnych
  
5.4. Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2005 r.
  VI. ODPADY
1.  
Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi
  
1.1. Odpady komunalne
2.  
Monitoring odpadów niebezpiecznych
  VII. GLEBY
1.  
Wstęp
2.  
Ogólna charakterystyka gleb
3.  
Właściwości agrochemiczne gleb
  
3.1. Odczyn gleb i potrzeby wapnowania
  
3.2. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu
  
3.3. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi
 
3.4. Badania zawartości azotu mineralnego w glebach
4.  
Podsumowanie
  VIII. DZIAŁALNO INSPEKCYJNA
1.  
Działalność kontrolna
2.  
Cykle kontrolne
  
2.1. Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  
2.2. Kontrola funkcjonowania ferm norek
  
2.3. Kontrola przestrzegania wymaga ochrony środowiska przez rolników indywidualnych
  
2.4. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi
  
2.5. Kontrola dotycząca przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wykorzystywania odpadów
3.  
Przeciwdziałanie poważnym awariom
  
3.1. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 
3.2. Zdarzenia o znamionach poważnych awarii
  
3.3. Współpraca WIOŚ z innymi organami kontrolnymi
  IX. POTENCJAŁ ANALITYCZNOBADAWCZY LABORATORIÓW WIOŚ

Zdjęcie z okładki