Wstęp

Jednym z istotnych zadań Inspekcji Ochrony środowiska jest informowanie organów publicznych i społeczeństwa o stanie środowiska. W ramach realizacji tego obowiązku Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Zielonej Górze przekazuje w ręce Czytelników kolejny, coroczny raport o stanie środowiska w województwie lubuskim.

Przy opracowaniu raportu wykorzystano wyniki badań własnych wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu środowiska oraz materiały przekazane Inspektoratowi przez inne instytucje i placówki naukowobadawcze.

Zawarte w publikacji informacje dotyczą takich komponentów środowiska, jak wody, powietrze i gleby. Przedstawiono w niej także stan zagrożenia hałasem, omówiono pomiary poziomów pól elektromagnetycznych oraz stan gospodarki odpadami, problematykę działalności inspekcyjnej i zagadnienia związane z działalnością laboratoryjną.

Raport został wydany w formie drukowanej, z zachowaniem sprawdzonej formy edytorskiej oraz w wersji elektronicznej. Dostępny będzie także wkrótce na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu.

Pragnę podziękować moim współpracownikom z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Zielonej Górze i z Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. za bardzo duży wkład pracy w przygotowanie niniejszej publikacji. Szczególne podziękowanie składam Pani Barbarze KończakKonarkowskiej z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wlkp. autorce rozdziału poświęconego ochronie gleb.

Wydanie raportu było możliwe dzięki znaczącemu dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, za co serdecznie pragnę podziękować Zarządowi Funduszu.

Oddając w ręce Czytelników raport "Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 roku" wyrażamy nadzieję, że przyczyni się on do lepszego poznania problematyki stanu i ochrony środowiska w naszym województwie.

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska
w Zielonej Górze
dr inż. Zbigniew Lewicki

  

Poprzedni Spis treści Następny